Tuesday, 09/03/2021 - 07:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đinh Trang Hòa 1

Xem chi tiết tại đây

TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cùng với trường trung học cơ sở Đinh Trang Hòa I, Công đoàn trường Trung học cơ sở Đinh Trang Hòa I đã hơn 16 tuổi. Từ khi thành lập đến năm 2016, Công đoàn trường Trung học cơ sở Đinh Trang Hòa I trực thuộc Công đoàn Giáo dục Di Linh. Hiện tại, Công đoàn trường Trung học cơ sở Đinh Trang Hòa I đặt dưới sự quản lý toàn diện của Liên đoàn lao động huyện Di Linh.

Cùng với sự phát triển đi lên của Nhà trường, trong 16 năm qua, tổ chức Công đoàn của trường Trung học cơ sở Đinh Trang Hòa I đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Công đoàn đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiều năm liền được nhận Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh Lâm Đồng, giấy khen của LĐLĐ huyện Di Linh. Hiện tại công đoàn cơ sở có 54 ĐVCĐ; trong đó có 37 ĐVCĐ nữ, 13 đồng chí là Đảng viên. Có thể nói, trong những thành quả mà trường Trung học cơ sở Đinh Trang Hòa I có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của mỗi một đoàn viên Công đoàn.

Từ đó đến nay, hơn 16 năm trôi qua, Công đoàn trường đã có sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Công đoàn luôn tích cực, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng mọi nhiệm vụ của Nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI KỲ

CHỨC VỤ

1

Ông KBrổih

2002 - 2004

Chủ tịch công đoàn

2

Bà Ngô Thị Sen

2004 - 2006

Chủ tịch công đoàn

3

Ông Tạ Văn Tuấn

2006 - 2008

Chủ tịch công đoàn

4

Bà Ngô Thị Ngọ

2008 - 2010

Chủ tịch công đoàn

5

Ông Nguyễn Văn Hùng

2010 - Nay

Chủ tịch công đoàn

 

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Công đoàn có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân.

1. Chức năng

Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên của Nhà trường.

Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ.

Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.

Dưới sự lãnh đạo của chi Bộ, Công đoàn trường phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CCVC; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cùng với Ban giám hiệu cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên; Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn trường.

- Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ

Công đoàn tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với nội dung cơ bản như sau:

Ban chấp hành Công đoàn trường đều do Đại hội bầu ra.

Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Công đoàn thuộc về đại hội Công đoàn cấp đó. Cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội là Ban chấp hành.

Ban chấp hành Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

Ban chấp hành Công đoàn trường do Đại hội đại biểu Công đoàn trường bầu ra, là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội.

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2022

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

2

Bà Nguyễn Thị Liễu

Phó chủ tịch

3

Bà Mai Thị Ngọc Ly

Ủy viên

4

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Ủy viên

5

Bà Đoàn Thị Miền

Ủy viên

Công đoàn trường Trung học cơ sở Đinh Trang Hòa I gồm có 08 Tổ Công đoàn:

STT

TỔ CÔNG ĐOÀN

TỔ TRƯỞNG

1

Toán - Tin

Ông Chu Văn Quyết

2

Ngữ văn

Bà Nguyễn Thị Liễu

3

Lý - Địa - CN

Bà Nguyễn Thị Nga

4

Hóa - Sinh

Bà Ka Thội

5

Anh văn

Bà Mai Thị Ngọc Ly

6

Sử - GDCD

Ông Tạ Văn Tuấn

7

TD - Nhạc - Họa

Ông Đặng Đình Cường

8

Hành chính

Bà Lương Thị Phương Thảo

CÁC BAN CỦA CÔNG ĐOÀN

- Uỷ ban kiểm tra

Là cơ quan giúp việc của Công đoàn thực hiện công tác kiểm tra của Công đoàn trường. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn do Đại hội đại biểu Công đoàn trường bầu ra và được cấp trên công nhận gồm một Chủ nhiệm là uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường và 02 uỷ viên.

Uỷ ban kiểm tra Công đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn trường. Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra lập kế hoạch công tác, thảo luận tập thể trong Uỷ ban và thông qua Công đoàn trường để định kỳ báo cáo công việc của Uỷ ban kiểm tra, kết quả kiểm tra các vụ việc, những vấn đề cần giải quyết,… để Công đoàn trường xem xét, quyết định.

- Ban Nữ công

Ban Nữ công của Công đoàn trường có chức năng tham mưu, giúp việc Công đoàn thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên là Công đoàn viên trong toàn trường; Tổ chức các hoạt động, chuyên đề, sinh hoạt giới... Ban Nữ công của Công đoàn do Công đoàn trường cử, gồm 1 đồng chí Trưởng ban là uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường và 02 uỷ viên.

Ban Nữ công của Công đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn trường. Đồng chí Trưởng Ban Nữ công lãnh đạo công việc chung của Ban, dự thảo chương trình, kế hoạch công tác, định kỳ báo cáo với Công đoàn trường tình hình công tác của Ban. Các uỷ viên của Ban tham gia thảo luận giải quyết các công việc của Ban và thực hiện các nhiệm vụ của Ban được phân công.

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG VỚI CHÍNH QUYỀN

Công đoàn trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cho Bộ; dưới sự lãnh đạo của chi Bộ, Công đoàn trường đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát các công việc của Nhà trường.

Cùng với Ban Giám hiệu tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường phát huy quyền làm chủ đất nước; thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Nhà trường, Tổ quốc.

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ.

Cùng với Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức Nhà trường; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường. Tổ chức vận động tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Phối, kết hợp với các tổ chức khác trong trường (Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh, Đội TNTP,…) thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn trường.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 56
Hôm qua : 6
Tháng 03 : 2.337
Năm 2021 : 12.059